Download citation

Portfolio selection to achieve a target beta

RAIRO-Oper. Res., 18 2 (1984) 131-145
DOI: https://doi.org/10.1051/ro/1984180201311