Download citation

Two-machine flow shop with synchronized periodic maintenance

RAIRO-Oper. Res., 53 1 (2019) 351-365
DOI: https://doi.org/10.1051/ro/2018062